ss10@skolers.org 051/213-411

Текстилство и кожарство

Текстилни техничар

Текстилни техничар бави се естетским обликовањем и осмишљавањем одјеће од идеје до реализације самог одјевног предмета. Изучава текстилна влакна, историју костима и ношњи, естетско обликовање одјеће, модне цртеже, технологије предења, ткања, плетења и шивања; разрађује, конструише о моделује кројеве.
Прати модне трендове и догађаје, промјене у технологијама израде, припрема техничко-технолошку документацију за израду одјевних предмета.
Своје креације и готове одјевне и модне производе презентује на изложбама и ревијама.
У оквиру овог занимања ученик се оспособљава за самосталан рад у изради одјеће и модних детаља у индустријској и уникатној производњи.


ttsup

Техничар моделар обуће

Техничар моделар обуће је ново занимање четвртог степена које ће објединити знања и вјештине потребне за дизајнирање, моделовање, конструисање и израду обуће.

У оквиру овог занимања ученик ће се оспособити за самостално креирање, моделовање, конструисање и израду обуће у уникатној и индустријској производњи.

За ово занимање потребна је креативност, визуелно запажање, техничка прецизност, информатичка писменост, организацијска способност и тимски рад.

По завршеном школовању Техничар моделар обуће има могућност запошљавања у струци, као и могућност даљег образовања на високошколској установи.

Техничар моделар обуће је способан да:

  • Самостално креира, моделује и израђује обућу у уникатној и индустријској производњи;
  • Овлада пословима пројектантско-конструкционе припреме;
  • Има развијен смисао за самостално креативно изражавање;
  • Посједује знања и вјештине за рад на машинама, алатима и уређајима;
  • Има савладане теоријске основе процеса израде обуће;
  • Оспособљен за тимски рад у техничкој припреми производње;
  • Има развијен осјећај за усклађивање укупних квалитета производа – функционалних, естетских, економских и ергономских;
  • Може да прати и примијени међународне и државне стандарде и норме;
  • Има развијене вјештине из области презентације обуће;
  • Примијени нове технологије и спреман је за образовања током рада.

Стечене стручне квалификације за наведено занимање су компатибилне са профилима  на вишем нивоу образовања.