ss10@skolers.org 051/213-411

Шумарство и обрада дрвета

Шумарски техничар

У оквиру овог занимања ученик се оспособљава за самосталан рад у шумарству. Oн планира, припрема, организује и контролише рационално кориштење средстава, материјала и енергије у оквиру процеса производње.
Припрема сву потребну техничку и пословну документацију и у вези с тим посједује одговарајући степен информатичке писмености. Планира, припрема, организује и контролише рад појединца, групе и одјељења, успоставља комуникацију са сарадницима и пословним партнерима.
Своја знања успјешно користи при производњи садног материјала и подизању нових шумских засада, култура и плантажа.

stsup

 

 

 

Техничар за обраду дрвета CNC

Ради у техничкој припреми, организацији производње, непосредној производњи, јединицама контроле квалитета, комерцијалним пословима (набавка, продаја, магацинско пословање). 

Када ради на изради техничко-технолошке документације врше скицирање, израду и разраду нацрта, израду кројних и материјалних листа, нормирање материјала  и одређивање временских норми и израду радних налога. Приликом припреме и вођења производње, даје упутства и надзире производњу и учествује у обављању појединих радних операција. 

Програмира и управља радом ЦНЦ машина, користећи рачунар и апликативне програме. Ради на комерцијалним пословима у изради калкулација, комуницира са странкама, представља асортиман и карактеристике производа. Ради на административним пословима, као и на пословима осигурања квалитета, те проводи мјере заштите на раду/ противпожарне заштите и заштите животне околине.