ss10@skolers.org 051/213-411

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Датум: 01.11.2019. године
Дјеловодни број: 1075-8/19

На основу члана 64. став 1. тачка б) и члана 70. ст. 1, 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 20. Правилника о јавним набавкама ЈУ Школа ученика у привреди Бања Лука, број 959/19 од 13.09.2019. године, а на основу утврђене препоруке Комисије за јавне набавке у поступку јавне набавке материјала и санације крова на објекту ЈУ Школе ученика у привреди Бања Лука, директор ЈУ Школе ученика у привреди Бања Лука до н о с и

О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача

I
У поступку за набавку материјала и санацији крова на објекту ЈУ Школе ученика у привреди Бања Лука проведеном путем конкурентског захтјева за достављање понуда, сходно Обавјештењу о набавци материјала и санације крова на објекту ЈУ Школа ученика у привреди Бања Лука, бр. 1011/19 од 08.10.2019. године, уговор за јавну набавку додјељује се сљедећем понуђачу:

– СТАРТПРОДУКТ д.о.о. са сљедећом понудом – укупна цијена понуде са исказаним попустом у висини од 26.026,80 КМ (без урачунатог ПДВ-а).

II
Понуда понуђача из тачке I ове Одлуке је изабрана по предметној набавци из разлога што је оцијењена као најповољнија и потпуна понуда.

III
Ова Одлука објавиће се на веб-страници: www.srsksupbl.org, истовремено с упућивањем понуђачу који је учествовао у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.

IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

ЈУ Школа ученика у привреди Бања Лука је у складу са Годишњим програмом рада Школе (табела 15. План изградње, доградње, санације и набавке опреме) усвојеним на сједници Наставничког вијећа дана 30.09.2019. године и на сједници Школског одбора дана 01.10.2019. године, покренуо процедуру јавне набавке Санација крова на објекту ЈУ Школа ученика у привреди Бања Лука путем конкурентског захтјева за достављање понуда. Уговорни орган је Одлуком, број 1001/19 од 02.10.2019. године, именовао Комисију за јавне набавке путем конкурентских захтјева за достављање понуда. Обавјештење о Санацији крова школе, бр. 1011/19, објављено је дана 08.10.2019. године на Порталу јавних набавки.
Дана 24.10.2019. године са почетком у 11:15 часова одржано је јавно отварање понуда по предметном тендеру у просторијама ЈУ Школа ученика у привреди Бања Лука, Николе Пашића 11а а у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, бр. 39/14).
Комисија за јавну набавку доставила је дана 30.10.2019. године Записник о прегледу и оцјени понуда број: 1068/19 од 30.10.2019. године. У поступку је утврђено да је Комисија за јавну набавку благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено сљедеће:
– да је укупан број пристиглих понуда: шест (6) понуда и то понуђача: „Лимар Пеђа“ с.п., Лимарска радња „Азарић“ с.п, „Балкан Коп-Ћурђевак“ д.о.о., „АМ Мећугорје“ д.о.о., „Градпром“ д.о.о. и „Стартпродукт“ д.о.о.
– да су понуде благовремено запримљене,
– да није било неблаговремено запримљених понуда.
Даље, у погледу прихватљивости и потпуности понуда Комисија је утврдила да достављене понуде испуњавају све услове и захтјеве из тендерске документације.
Сходно препоруци Комисије за јавну набавку, садржаној у Записнику о прегледу и оцјени понуда, а након увида у приложену документацију, неспорно је да је изабрани понуђач изабран јер је у овом поступку набавке доставио најнижу цијену понуде која испуњава и све услове и захтјеве из тендерске документације, како слиједи:

Р. бр.
Назив/име понуђача Понуђена укупна цијена понуде без ПДВ-а
Понуђени попуст без ПДВ-а

1.
„Стартпродукт“ д.о.о.

28.290,00 КМ
2.263,20 КМ
Укупна цијена са попустом:
26.026,80 КМ

Имајући у виду горе наведено, директор уговорног органа је прихватио препоруку Комисије за јавне набавке и донио Одлуку као у диспозитиву.

Поука о правном лијеку:
Против ове Одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке. Жалба се подноси у писаној форми уговорном органу, односно директору ЈУ Школе ученика у привреди Бања Лука.

ДОСТАВЉЕНО: У име уговорног органа:

– Понуђачу „СТАРТПРОДУКТ“ д.о.о. _____________________
– Понуђачу „ГРАДПРОМ“ д.о.о. Драгољуб Вуковић, директор
– Понуђачу „БАЛКАН КОП-ЂУРЂЕВАК“ д.о.о.
-Понуђачу „ЛИМАР ПЕЂА“ с.п.
-Понуђачу „АМ МЕЂУГОРЈЕ“ д.о.о.
– Понуђачу Лимарска радња „АЗАРИЋ“ с.п.
– а/а

Jana Dubočanin

Your Turn To Talk

Your email address will not be published.