ss10@skolers.org 051/213-411

Електротехника

Техничар мултимедија

Техничар мултимедија је образовни профил четвртог степена стручности и спада у новије профиле у подручју рада Електротехнике. Наставни планови и програми су усклађени са актуелним трендовима у информационим технологијама.
Представља прави избор за оне који желе запослење одмах након средње школе јер ће им знања која стекну у раду са одговарајућим софтверским алатима пружити ту могућност. Такође, даје могућност за наставак школовања.

Избором овог занимања постиже се:

 • Оспособљавање ученика за коришћење и одржавање хардверских компоненти мултимедијалних система;
 • Оспособљавање ученика за правилно коришћење и одржавање различитих аудио и видео уређаја;
 • Стицање знања и умијећа за укључивање у све послове који се обављају у радио и ТВ центрима и студијима;
 • Стицање знања за рад у великом броју софтверских алата за обраду слике, звука, анимације, видеа, 3D моделовања и бројних других корисних општих софтверских алата;
 • Стицање знања и умијећа за укључивање у све послове на постављању, одржавању и остваривању интерне, сателитске и кабловске телевизије, емисионе радио и видео технике, као и послове провајдерских кућа за пружање различитих телекомуникационих сервиса;
 • Стицање знања и умијећа за самосталну инсталацију одабраних софтверских мултимедијалних алата и њихову примјену у аудио и видео продукцији, web дизајну и техничкој подршци за мултимедијалне презентације;
 • Стицање знања и умијећа за примјену аудио и видео технике у уређајима специјалне намјене у индустрији, саобраћају, медицини а посебно у области видео надзора, системима електронске контроле и обезбјеђења, електронске контроле приступа и евиденције;

Аутоелектричар

Обавља средње сложене послове и задатке одржавања и поправке агрегата (нпр. алтернатора, електричних покретача, клима уређаја), реглаже и монтаже инструмената (нпр. инструмента температуре, показивача горива, клима уређаја), поправке електричних инсталација, поправке освјетљења у возилу, демонтаже и монтаже додатне електричне опреме (нпр. гријача сицева, електрични ретровизори, паркинг сензори), акумулатора и сл. Води одређену техничку и радну документацију помоћу дијагностичких уређаја (рачунара).

aesup

Eлектричар – електроинсталатер

Појавом модерних технологија у привреди модерног доба јавља се потреба за занимањима ширег образовања. Као резултат тих потреба након реформе школства настало је занимање ЕЛЕКТРИЧАР. Школујући се за електричара ученик стиче знања о извођењу и одржавању:
⦁ електричних инсталација јаке и слабе струје
⦁ громобранских инсталација
⦁ електромоторних погона
⦁ кућанских апарата
⦁ електроенергетских мрежа и постројења

Стицањем наведених знања ученику се пружа велика могућност запошљавања.

esup

 

Електроничар механичар

Послови електроничара механичара обухватају широк спектар дјелатности монтаже, испитивања, подешавања и одржавања електронских уређаја склопова, подсклопова и појединачних елемената, како како у фази формирања једноставних електронских електронских склопова тако и у фази експлоатације подсклопова интегрисаних у простији или сложенији електронски уређај.
Конкретно, електроничар механичар је по завршетку школовања оспособљен за рад у сервисима за поправку електронских уређаја као што су телевизори, аудио појачала, радио апарати, затим машина за прање веша и посуђа као и осталих ситних кућанских апарата. Такође, могу поправљати рачунаре, телефонске апарате и сл.
Квалитетно обављање наведених послова подразумијева висок ниво знања из наведене области, што је велика гаранција за обезбјеђење сталног запослења.

mesup

Електроничар телекомуникација

Овим занимањем се оспособљавате да:

 • Познајете основне структура комуникационих система
 • Владате знањима из подручја радиотехнике и телевизијске технике
 • Познајете принципе дигиталне обраде и преноса сигнала
 • Познајете сателитске комуникације
 • Познајете карактеристике GSM, ISDN, GPS, GPRS
 • Познајете радиорелејне системе и приступне мреже
 • Владате рачунарским системима
 • Користите знања из дигиталне, аналогне и мјерне технике
 • Владате напредним вјештинама потребним за администрацију FCP/IP мреже
 • Владате практичним знањима о PC хардверу, хардверским и софтерским карактеристикама рачунарских мрежа, инсталацијама и одржавању телекомуникационе опреме и комотационих уређаја