ss10@skolers.org 051/213-411

Електротехника

Аутоелектричар

Обавља средње сложене послове и задатке одржавања и поправке агрегата (нпр. алтернатора, електричних покретача, клима уређаја), реглаже и монтаже инструмената (нпр. инструмента температуре, показивача горива, клима уређаја), поправке електричних инсталација, поправке освјетљења у возилу, демонтаже и монтаже додатне електричне опреме (нпр. гријача сицева, електрични ретровизори, паркинг сензори), акумулатора и сл. Води одређену техничку и радну документацију помоћу дијагностичких уређаја (рачунара).

aesup

Eлектричар

Појавом модерних технологија у привреди модерног доба јавља се потреба за занимањима ширег образовања. Као резултат тих потреба након реформе школства настало је занимање ЕЛЕКТРИЧАР. Школујући се за електричара ученик стиче знања о извођењу и одржавању:
⦁ електричних инсталација јаке и слабе струје
⦁ громобранских инсталација
⦁ електромоторних погона
⦁ кућанских апарата
⦁ електроенергетских мрежа и постројења

Стицањем наведених знања ученику се пружа велика могућност запошљавања.

esup

 

Електроничар механичар

Послови електроничара механичара обухватају широк спектар дјелатности монтаже, испитивања, подешавања и одржавања електронских уређаја склопова, подсклопова и појединачних елемената, како како у фази формирања једноставних електронских електронских склопова тако и у фази експлоатације подсклопова интегрисаних у простији или сложенији електронски уређај.
Конкретно, електроничар механичар је по завршетку школовања оспособљен за рад у сервисима за поправку електронских уређаја као што су телевизори, аудио појачала, радио апарати, затим машина за прање веша и посуђа као и осталих ситних кућанских апарата. Такође, могу поправљати рачунаре, телефонске апарате и сл.
Квалитетно обављање наведених послова подразумијева висок ниво знања из наведене области, што је велика гаранција за обезбјеђење сталног запослења.

mesup

Електроничар телекомуникација

Овим занимањем се оспособљавате да:

  • Познајете основне структура комуникационих система
  • Владате знањима из подручја радиотехнике и телевизијске технике
  • Познајете принципе дигиталне обраде и преноса сигнала
  • Познајете сателитске комуникације
  • Познајете карактеристике GSM, ISDN, GPS, GPRS
  • Познајете радиорелејне системе и приступне мреже
  • Владате рачунарским системима
  • Користите знања из дигиталне, аналогне и мјерне технике
  • Владате напредним вјештинама потребним за администрацију FCP/IP мреже
  • Владате практичним знањима о PC хардверу, хардверским и софтерским карактеристикама рачунарских мрежа, инсталацијама и одржавању телекомуникационе опреме и комотационих уређаја